OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Bombay Food Production s.r.o.

IČO: 065 67 908, se sídlem Konviktská 1055/7, Staré Město, 110 00 Praha 1,

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284334

POJMY A DEFINICE

„Aplikací“ se rozumí mobilní aplikace nazvaná Bombay Express App, kterou Společnost dává k dispozici ke stažení a užívání zdarma svým Zákazníkům.

„Časem doručení“ se rozumí čas, který je Zákazníkovi nabídnut v rámci zadání Objednávky a který Zákazník v Objednávce potvrdí.

„Kreditem“ se rozumí bonusové peníze Aplikace, kterými je Zákazník oprávněn za splnění níže uvedených podmínek zaplatit za Objednávku.

„Kupní smlouva“ je smlouva o koupi zboží, kterou Zákazník prostřednictvím Aplikace uzavírá se Společností.

„Objednávkou“ se rozumí každá jednotlivá objednávka jídla nebo nápojů, provedená Zákazníkem prostřednictvím Aplikace.

„Obč.z.“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

„Jídlem“ se rozumí jídlo, nápoje a/nebo podobné zboží prodávané Společností prostřednictvím Aplikace.

„Rozvozovými zónami“ se rozumí území, v rámci kterých Společnost umožňuje rozvoz za nabídnutou cenu.

„Smlouvou o dodání“ se rozumí smlouva o dodání Jídla zakoupeného prostřednictvím Aplikace, kterou Zákazník uzavírá se Společností. Společnost zajišťuje dodání Jídla vlastními zdroji, nebo prostřednictvím smluvních partnerů.

„Společností“ se rozumí společnost Bombay Food Production s.r.o., IČO: 065 67 908, se sídlem Konviktská 1055/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284334.

„Věrnostním programem“ se rozumí věrnostní program popsaný v článku 5 VOP.

„VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, upravující přístup a užívání Aplikace a podmínky smluvního vztahu mezi Společností a Zákazníkem plynoucího z uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o dodání.

„Restaurací“ se rozumí restaurace Bombay Express, zvolená v Aplikaci, ve které může Zákazník vyzvednout Objednávku.

„Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky bombayexpress.app spravované a provozované Společností.

„Zákaznickým účtem“ je uživatelský účet Zákazníka v Aplikaci.

„Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Aplikace zakoupí u Společnosti jídlo a/nebo službu dovozu jídla.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost provozuje restaurace a/nebo spolupracuje s restauracemi podnikajícími pod značkou Bombay Express, v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy vyrábí a prodává indická Jídla a provozuje Aplikaci, která umožňuje Zákazníkům objednat a zakoupit Jídlo a buď objednat jejich dodání nebo vyzvednutí ve zvolené Restauraci, čímž vyvíjí činnost směřující k uzavření Kupních smluv a Smluv o dodání mezi Zákazníkem a Společností.

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníků užívajících Aplikaci zejména podmínky Kupních smluv, podmínky Smluv o dodání, podmínky pro zřízení a užívání Zákaznického účtu, Věrnostní program, jakož i další související práva a povinnosti. Tyto VOP se vztahují na veškeré právní vztahy mezi

1.3. Každý Zákazník je povinen se s VOP před užitím Aplikace seznámit a řídit se jimi.

1.4. Vstupem do Aplikace a každým zadáním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se s VOP seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit.

1.5. Společnost může tyto VOP jednostranně měnit či doplňovat. Zákazníci budou o případné změně VOP vždy přiměřeným způsobem informováni.

1.6. Tyto VOP nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění v Aplikaci a / nebo na Webových stránkách. 

2. OBSAH APLIKACE

2.1. Aplikace obsahuje:

2.1.1. aktuální nabídku Restaurací, které jsou tvořeny zejména jednotlivými druhy Jídel, fotografiemi Jídel, ceníkem, údajem o dostupnosti objednávek a času, ve kterém lze Jídla objednat;

2.1.2. informaci o Rozvozových zónách;

2.1.3. přístup do Zákaznického účtu Zákazníka;

2.1.4. údaje o očekávané době doručení Objednávky (možnost Delivery);

2.1.5. údaje o čase vyzvednutí Objednávky (možnost Eat in, nebo Eat out);

2.1.6. údaje o možnostech doručení a cenách za doručení Objednávek; a

2.1.7. kontaktní údaje a možnosti kontaktování Společnosti.

2.2. Zákaznický účet obsahuje:

2.2.1. profil Zákazníka, obsahující doručovací adresu (adresy), kontaktní údaje Zákazníka;

2.2.2. Věrnostní program zobrazující počet Kreditů, které je Zákazník oprávněn použít pro zaplacení Objednávky a případně data vypršení platnosti jednotlivých Kreditů;

2.2.3. Zákazníkem zadané používané platební metody;

2.2.4. historii provedených Objednávek (Společnost očekává, že bude uchována historie posledních po sobě jdoucích 365 dnů); a

2.2.5. stav aktuální Objednávky, zejména čas objednání, očekávaný čas dodání, případná informace o zpoždění doručení, kontakt na kurýra, případně Restauraci zvolenou pro vyzvednutí a čas zbývající do připravení Objednávky.

2.3. Veškerá prezentace Jídel, umístěná v Aplikaci, včetně návrhu servírování pokrmů, je informativního charakteru Společnost si vyhrazuje právo neuzavřít ohledně určitého uvedeného Jídla Kupní smlouvu.

3. UŽÍVÁNÍ APLIKACE

3.1. Přístup a používání Aplikace jsou pro Zákazníky bezplatné. Pro vyloučení pochybností však Společnost výslovně upozorňuje, že každý Zákazník nese vlastní náklady, které mu vzniknou v souvislosti s užíváním Aplikace.

3.2. Společnost bude nabídky umístěné v Aplikaci aktualizovat v pravidelných intervalech.

3.3. Postup při uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o dodání prostřednictvím Aplikace

3.3.1. Zákazník zvolí, zda bude Objednávka vyzvednuta v Restauraci (možnost Eat in, nebo Take Away), nebo doručena Zákazníkovi (možnost Delivery).

3.3.2. Zákazník vloží do nákupního košíku vybraná Jídla a jejich množství.

3.3.3. Zákazníkovi se zobrazí konečná cena zboží (Jídla), cena obalů a případně cena za dopravu.

3.3.4. Zákazník potvrdí údaje Zákazníka v Zákaznickém účtu.

3.3.5. V případě doručení Zákazník potvrdí adresu pro doručení Objednávky a kontaktní údaje. V případě osobního odběru Zákazník zvolí Restauraci.

3.3.6. Zákazník zvolí způsob platby.

3.3.7. Pokud Zákazník zvolí jako způsob platby platbu online, bude přesměrován do online platební brány a Objednávku zaplatí.

3.3.8. Kupní smlouva a případně také Smlouva o dodání jsou uzavřeny okamžikem potvrzení Objednávky Zákazníkem.

3.4. Restaurace není povinna začít realizovat Objednávku, dokud nebude Objednávka zaplacena, a zejména v případě Objednávek vyšší hodnoty je Společnost oprávněna kontaktovat Zákazníka a Objednávku ověřit a požadovat platbu předem.

3.5. Společnost je oprávněna provoz Aplikace omezit nebo ukončit a Společnost nenese odpovědnost za žádnou újmu způsobenou omezením nebo ukončením činnosti Aplikace. Nevyčerpané Kredity v případě ukončení provozu Aplikace nebudou Zákazníkovi nijak kompenzovány.

3.6. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi užíváním Aplikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Aplikaci (zejména počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat apod.).

3.7. Společnost je oprávněna kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka na Aplikaci.

4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1. Každý Zákazník je po registraci oprávněn získat Zákaznický účet.

4.2. Při registraci Zákaznického účtu Zákazník uvádí jméno, příjmení, doručovací adresu a kontaktní údaje (zejména trvalé bydliště, e-mail a telefon).

4.3. Při registraci Zákaznického účtu použije Zákazník jako své přihlašovací jméno svoji e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Může být umožněna také registrace prostřednictvím sociálních sítí (Google, Facebook).

4.4. Při registraci může být ověřena identita Zákazníka prostřednictvím kódu zaslaného na e-mail nebo prostřednictvím SMS.

4.5. Pokud to Aplikace umožňuje, je dle volby Zákazníka možné do Zákaznického účtu uložit platební metody pro platby Objednávek.

4.6. Společnost je oprávněna kdykoliv pozastavit použití nebo zrušit Zákaznický účet. Nevyčerpané Kredity nebudou Zákazníkovi v případě zrušení Zákaznického účtu nijak kompenzovány.

4.7. Zákazník může zaregistrovat i více Zákaznických účtů, jedno telefonní číslo a jeden e-mail však může být spojený pouze s jedním Zákaznickým účtem.

5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

5.1. Společnost udělí každému Zákazníkovi, který si zřídil Zákaznický účet, věrnostní body nazvané Kredity.

5.2. Za každou Objednávku zaplacenou elektronicky kartou udělí Společnost Zákazníkovi množství Kreditů vypočtené jako 5 % z hodnoty Jídla v Objednávce. Společnost je oprávněna určit minimální výši objednávky pro získání Kreditů.

5.3. Jeden (1) Kredit odpovídá v přepočtu na české koruny 1 Kč.

6. DORUČENÍ

6.1. Pokud Zákazník zvolí možnost doručení, je povinen očekávat příjezd doručující osoby (kurýra) a kontaktování kurýrem až do doručení Objednávky. Jakékoli zpoždění doručení Objednávky způsobené Zákazníkem (např. z důvodu, že Zákazník uvedl špatnou adresu, Zákazník neodpověděl na telefonát atd.) nebude Společností kompenzováno.

6.2. Doručení bude probíhat následovně:

6.2.1. Po příjezdu na adresu uvedenou v Objednávce bude kurýr telefonicky kontaktovat Zákazníka na telefonu uvedeném v Objednávce.

6.2.2. Pokud Zákazník není přítomen na adrese doručení potvrzené Zákazníkem do pěti minut od Času doručení uvedeného v Aplikaci a Zákazník nereaguje ani po dvou pokusech o kontaktování ze strany kurýra provádějícího doručení, bude objednávka považována za Zákazníkem nepřevzatou.

6.2.3. Pokud se však Zákazník s kurýrem telefonicky spojí do doby, než kurýr rozveze poslední z objednávek a potvrdí Společnosti odvoz dalších objednávek, může mu být kurýrem nabídnut nový nejbližší možný čas doručení.

6.2.4. Objednávky, které budou kurýrem doručeny zpět do Restaurace nebo do jiného místa vyhrazeného Společností pro nedoručené objednávky, budou považovány za Zákazníkem nepřevzaté.

6.3. Kurýr je oprávněn požadovat při doručení Objednávky doklad o tom, že je Zákazník starší 18 let. Pokud takový doklad nebude předložen, část Objednávky sestávající z alkoholických nápojů nebude Zákazníkovi předána a cena části Objednávky bude odečtena (a pokud byla zaplacena, bude Zákazníkovi vrácena zpět ve formě Kreditů).

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Finální cena Objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny.

7.2. Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.

7.3. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, ve kterém je uvedena cena jednotlivých pokrmů a nápojů, cena balného a cena za dopravu a DPH je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu vystaveném Restaurací.

7.4. Objednávku a jakékoliv další náklady je možné hradit způsobem, uvedeným v Aplikaci k okamžiku vytvoření Objednávky. Společnost umožňuje platbu vždy alespoň jedním z následujících způsobů:

7.4.1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány poskytované společností PayU S.A., se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, která je součástí Aplikace;

7.4.2. stravenkami (maximálně však 5 ks na jednu objednávku);

7.4.3. hotově při převzetí v Restauraci nebo kurýrovi;

7.4.4. jiným způsobem dle aktuální nabídky v Aplikaci, např. prostřednictvím Kreditů, kuponů, voucherů atd. vydaných Společností.

7.5. Pokud Zákazník zvolil jako způsob placení platbu bezhotovostní platební a/nebo stravenkovou kartou, postupuje během placení dle kroků, které mu budou sděleny v platební bráně. Zákazník je oprávněn a povinen se před použitím platební brány seznámit s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími její užívání. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou újmu způsobenou Zákazníkovi v důsledku platby Objednávky prostřednictvím Platební brány, neboť data poskytnutá prostřednictvím provádění platby jsou data poskytnutá subjektu provozujícímu platební bránu.

7.6. Pokud Zákazník zvolil jako způsob placení platbu stravenkami, bude Objednávka zaplacena při doručení nebo vyzvednutí Objednávky. Cena Objednávky bude považována za zaplacenou předáním příslušného množství stravenek Společnosti. Pokud Zákazník zvolil možnost platby stravenkami, zavazuje se objednat pouze takové produkty, které nebudou alkoholickými nápoji.

7.7. Pokud Zákazník zvolil jako způsob placení platbu hotově při převzetí, bude Objednávka zaplacena při doručení nebo vyzvednutí Objednávky. Cena Objednávky bude považována za zaplacenou předáním příslušné částky kurýrovi nebo Společnosti (resp. jejímu zaměstnanci) oproti převzetí Objednávky.

7.8. Zákazník je oprávněn za podmínek stanovených těmito VOP zaplatit část Objednávky Kredity.

7.9. Zákazník není oprávněn využít ani uplatnit žádné slevové kupóny, e-kupóny, dárkové poukázky ani jakékoliv další poukázky, které nebyly vydány Společností.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

8.1. Zákazník zaplacením každé Objednávky prohlašuje, že:

8.1.1. je způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

8.1.2. veškeré údaje, které Zákazník při registraci Zákaznického účtu nebo při vyplnění Objednávky Společnosti poskytl, jsou aktuální, pravdivé, úplné, přesné a správné; a

8.1.3. Zákazník se po vstupu do Aplikace seznámil s těmito VOP, rozumí jim a souhlasí s nimi.

8.2. Zákazník je povinen při užívání Aplikace dodržovat tyto VOP a právní předpisy ČR.

8.3. Zákazník není oprávněn:

8.3.1. užívat Aplikaci nebo jakoukoliv jejich část jinak než k účelu, ke kterému jej Společnost provozuje, zejména pro vlastní potřeby; Zákazník odpovídá Společnosti za veškerou újmu tím způsobenou;

8.3.2. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace, její chod nebo data;

8.3.3. používat jakékoliv mechanismy, programové vybavení aj., které by mohly mít negativní vliv na provoz Aplikace.

8.4. Pokud je Zákazníkovi méně než 18 let, není oprávněn objednávat produkty, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové produkty jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

8.5. Zákazník bere na vědomí, že kupní cena a cena za doručení za Objednávku, která je považována na Zákazníkem nepřevzatou, nebude Zákazníkovi nijak kompenzována.

8.6. Zákazník bere na vědomí, že při opakovaném nedodržení povinnosti očekávat příjezd doručující osoby (kurýra) a kontaktování kurýrem až do doručení Objednávky a nepřevzetí Objednávky je Společnost oprávněna zrušit Zákaznický účet.

8.7. Zákazník bere na vědomí, že pro účely zřízení Zákaznického účtu, Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dodání může být Společností a/nebo smluvním partnerem Společnosti kontaktován prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím telefonního čísla, které Společnosti poskytl, a to v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů zveřejněných a volně dostupných v Aplikaci a na Webových stránkách. 

8.8. Zákazník dále bere na vědomí, že v důsledku aktualizací nebo rekonstrukcí Aplikace mohou být data uložená v Zákaznickém účtu vymazána. Společnost nebude za žádných okolností odpovědná za jakékoli vymazání informací uložených na Zákaznickém účtu, včetně vymazání Kreditů.

8.9. Zákazník bere na vědomí, že v případě zjevné technické chyby, která se může v Aplikaci vyskytnout, zejména v podobě zjevně nesprávné ceny Jídla, nebo v případě nesprávně aktualizované nabídky, není Společnost povinna Zákazníkovi dodat nesprávně uvedené nebo popsané Jídlo nebo Jídlo za chybně uvedenou cenu. V takovém případě není Kupní smlouva a případně také Smlouva o dodání uzavřena a Společnost bude Zákazníka o chybě informovat bez zbytečného odkladu a bude-li to možné, zároveň nabídne Zákazníkovi možné alternativní řešení.

9. PROHLÁŠENÍ O ALERGENECH

9.1. Veškeré pokrmy a nápoje nabízená Zákazníkům prostřednictvím Aplikace mohou obsahovat alergeny. Údaje o alergenech jsou dostupné na webových stránkách www.bombayexpress.cz

9.2. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních pokrmech a nápojích jsou Zákazníci oprávněni kontaktovat Restauraci na kontaktech uvedených v Aplikaci.

9.3. Relevantní alergeny budou uvedeny v Aplikaci u každého z pokrmů.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

10.1. Výlučným vlastníkem Aplikace, jakož i jejího obsahu, včetně fotografií, a veškerých práv k nim je Společnost.

10.2. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Aplikaci.

10.3. Zákazníci ani jiné osoby nejsou oprávněny obsah Aplikace uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání Společnost předem udělila souhlas.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. V souladu s ustanovením § 1829 OZ má Zákazník právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a/nebo služeb, a to i od jednotlivé části Objednávky.

11.2. Pokud Zákazník od Kupní smlouvy odstoupí podle předchozího článku, je oprávněn předat obsah Objednávky nebo její část kurýrovi, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Kupní Smlouvy Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu info@bombayexpress.cz a zaslat část Objednávky, ohledně které odstoupil, na své náklady na adresu Restaurace.

11.3. Vzorový formulář je k dispozici v PDF na tomto odkazu.

11.4. Pro vyloučení veškerých pochybností společnost uvádí, že nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb podléhající rychlé zkáze (zejména hotová jídla nebo u zboží a/nebo služeb, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím).

11.5. V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží a/nebo služeb nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží a/nebo služeb na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník uhradil cenu Objednávky, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

12. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1. Veškerá Jídla jsou určena okamžité spotřebě.

12.2. Zákazník je povinen Objednávku po doručení nebo převzetí ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky reklamovat neprodleně.

12.3. Pokud je zboží (zejména pokrmy) prokazatelně poškozeno (například byl poškozen obalový materiál), je Zákazník oprávněn příslušnou část Objednávky vrátit a požadovat vrácení zaplacené části kupní ceny.

12.4. Pozdější reklamace není možná.

12.5. Další práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Obč.z. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Aplikací se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na místo, odkud byl přístup a užití Aplikace realizován.

13.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

13.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními, jejichž smysl se co nejvíce přibližuje neplatnému ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 5. prosince 2022.