zásadY ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bombay Food Production s.r.o.,
IČO: 065 67 908, se sídlem Konviktská 1055/7, Staré Město, 110 00 Praha 1,
 společnosti zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284334 („Společnost“),

si Vás jakožto správce osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů,

která probíhají v rámci podnikatelské činnosti Společnosti vztahující se k provozování mobilní aplikace sloužící pro objednání jídla a nápojů nazvané Bombay Express App, kterou Společnost dává k dispozici ke stažení a užívání zdarma svým Zákazníkům.

Společnost rovněž poskytuje doručovací služby v souvislosti s nákupem produktů prostřednictvím Aplikace.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost chrání veškeré osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, především v souladu s nařízením GDPR.

V závislosti na povaze činnosti (zejména, nikoliv však výlučně, během telefonického kontaktu se zákazníky, při přijetí a zpracování objednávky, při doručování objednávky, při registraci a přihlašování na internetových stránkách Společnosti) Společnost zpracovává zpravidla následující kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • bydliště;
 • geolokační data (GPS souřadnice)
 • telefonní číslo;
 • kontaktní adresu; a
 • e-mail.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

V některých případech je současně právním základem zpracování i čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR – splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to především podle právních předpisů vztahujících se na vedení účetnictví, jakož i jiných právních předpisů.

Nad rámec výše uvedeného Společnost zpracovává při běžném obchodním styku kontaktní údaje svých zákazníků pro účely zasílání informací a novinek (tzv. newsletter). Výše uvedené zpracování provádí Společnost za účelem informování a posílení povědomí o její specializaci, stejně jako za účelem budování a udržování dobrých obchodních vztahů, což představuje oprávněný zájem Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud není zpracování prováděno na základě právního, smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu, je nezbytné pro subjekt údajů poskytnout souhlas s jejich zpracováním, což představuje oprávněný zájem Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Dle nařízení GDPR je souhlas „svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, ve kterém subjekt údajů prohlašuje, nebo jinak zjevně potvrzuje své svolení ke zpracování osobních údajů“. Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat nebo můžete vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů.

V jiných případech nejsou osobní údaje získávány, vyžadovány ani zpracovávány.

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje našich zákazníků Společnosti zpracovává za jedním nebo více z následujících účelů:

 • plnění smlouvy;
 • ochrana oprávněného zájmu správců osobních údajů;
 • vedení účetní evidence;
 • plnění zákonných povinností dle právních předpisů;
 • zasílání informací a novinek (tzv. newsletter)
 • plnění jiných právních povinností.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zásadami nařízení GDPR jsou osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci zákazníků Společnosti, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů, a to v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech a smlouvách Společnosti. Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků Společnosti.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost poskytuje osobní údaje zaměstnancům v rámci své organizace a dále těmto třetím stranám, jimiž jsou:

 • kurýr (doručení objednávky), pokud bude Společnost zajišťovat dodání prostřednictvím třetí osoby;
 • oprávněné subjekty a obchodní partneři

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, jsou smluvně zavázány tyto údaje náležitě chránit. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro Společnost mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které Společnost spravuje, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPU

Osobní údaje, které Společnost zpracovává, jsou uloženy v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Ochrana osobních údajů je konkrétně zajišťována smluvně se subjekty, které Společnosti poskytují své služby, zejména standardních smluvních doložek, nebo jinou formou. Podrobnější informace Společnost sdělí na vyžádání.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Společnost plně respektuje veškerá práva, která našim zákazníkům jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají. Vedle výčtu informací dle článku 13 a 14 nařízení GDPR se jedná zejména o následující práva:

 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů z databáze Společnosti („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost („portabilitu“) osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;
 • právo podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Bližší informace o právech subjektů údajů v českém jazyce naleznete zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Pro vyloučení pochybností Společnost uvádí, že ve smyslu č. 37 Nařízení GDPR není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete chtít kterékoliv z Vašich práv uplatnit, případně pokud budete chtít bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, rádi Vám tyto informace poskytneme na základě Vaší písemné či telefonické žádosti prostřednictvím kteréhokoliv z níže uvedených kontaktů správce, Bombay Food Production s.r.o., se sídlem Konviktská 1055/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, www: www.bombayexpress.cz, e-mail: info@bombayexpress.cz.

Pokud máte za to, že z naší strany došlo ke zpracování Vašich osobních údajů neoprávněně, či pokud ze strany Společnosti došlo k porušení kteréhokoliv z Vašich práv, můžete se kdykoliv obrátit se stížností na dozorový úřad, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7 – Holešovice, Česká republika, telefon: +420 234 665 111, www: uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

V Praze dne 1. ledna 2021